Istraživanja

Istraživački program deo je Centra za ženske studije već od prvih nekoliko godina njegovog osnivanja. Korpus istraživanja koje sprovodi Centar za ženske studija obuhvata empirijsku kritičku analizu različitih aspekata ženske egzistencije, primenjena istraživanja aplikativne prirode (policy making) kao i akademska istraživanja iz domena rodnih studija, feminističke političke filozofije, feminističkih studija medija i kulture i ostalih naučnih oblasti, sa obaveznim polaznim pretpostavkama feminističke epistemologije.

Kroz istraživački rad se kontinuirano unapređuje izučavanje različitih oblasti ženskih i rodnih studija – lokus proučavanja su ženska ljudska prava, rodna ravnopravnosti, borbe ženskog pokreta, nasilje nad ženama, kao i kritičke analize obrazovnih politika, medija i medijske reprezentacije žena, pozicije i predstave žene u umetnosti, nauci i književnosti i dr.

Politike i mehanizmi za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Srbiji (2008-2010)

Opšta analiza rodne dimenzije u obrazovnim materijalima (2008-2010)

Politike i mehanizmi za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Srbiji (2008-2010)

Opšta analiza rodne dimenzije u obrazovnim materijalima (2008-2010)

Škola za jednakost – Prvi korak u integraciji pitanja roda u kurikulum osnovnih škola u Srbiji (2004-2005)

Žene, nauka i univerzitet na Balkanu (2004-2005)

Gender Mainstreaming (2002-2003)

Porodica i roditeljstvo u ruralnoj Srbiji (2001-2004)

Ženska književnost u Srbiji (2001-2004)

Žene i mediji (2001-2004)

Rečnik mizoginije (1999/2000)

Žene u fizici: slučaj Jugoslavije (1998/1999)

Reprezentacija ženskog tela u vizuelnim medijima u Srbiji 1990-1998 (1998)

Ženski pokret u Beogradu tokom 1990-ih (1997/1998)

Porodično nasilje i kriminalitet žena (1997)

Nasilje prema ženama i društvena tranzicija u SR Jugoslaviji (1997)