• Časopis GENERO objavljuje isključivo originalne teorijske i naučne radove iz oblasti feminističke teorije, teorije i studija roda, kao i teme iz nauke, kulture i teorije umetnosti sa naglaskom na interdisciplinarnom i kritičkom pristupu.
 • Časopis GENERO izlazi jednom godišnje.
 • Svi tekstovi se anonimno recenziraju.
 • Svaki naučni članak mora dobiti dve pozitivne recenizije da bi bio objavljen u časopisu GENERO.
 • Naučni članci se  kategorizuju kao originalni naučni radovi, pregledni radovi, kratko ili prethodno saopštenje, naučna kritika, odnosno polemika i osvrt.
 • Stručni članci se kategorizuju kao stručni radovi, informativni prilozi i prikazi.
 • Autorka/autor je obavezna/zan da redakciji dostavi tekstove u sledećoj formi:
 • u Microsoft Word formatu (.doc ili .docx) putem elektronske pošte
 • bez upotrebe bilo kog od Word-ovih pomoćnih alata (style, macro, background, borders and shading, templates, i dr.)
 • u fontu Times New Roman, veličina 12, prored 1.5
 • sa unešenim dijakritičkim znacima (za tekstove na bhs jezicima)
 • sa jasno naznačenim naslovima, podnaslovima i fusnotama
 • fusnote se kucaju isključivo u formatu namenjenom tome u MS Wordu (insert/reference/footnote)
 • fusnote se označavaju isključivo brojevima, pocevši od 1, sa povećanjem za svaku sledeću.
 • za delove teksta koje je potrebno posebno odvajati (nabrajanja i sl.) ne korisiti taster TAB, kao ni opciju BULLETS, već samo ENTER (za slaganje redova jedan ispod dugog)
 • pasuse treba uvlačiti, a ne izdvajati praznom linijom
 • znaci navoda koriste se za citate unutar teksta ( „...” za tekstove na bhs jezicima, “...” za tekstove na engleskom jeziku ), a apostrofi za citat u okviru citata ( ‚...’ za tekstove na bhs jezicima, ‘...’ za tekstove na engleskom jeziku ). Citate duže od dva reda treba izdvojiti u poseban blok sa znacima navoda u skladu sa navedim pravilom za bhs i engleski jezik, uvučen sa leve i desne strane.
 • ukoliko tekst sadrži tabele, grafikone, sheme, ilustracije, fotografije ili chart-ove, oni moraju biti precizno obeleženi naslovom i brojem sa pratećim objašnjenjem.
 • upućivanje na broj projekta i njegove finansijere (ukoliko je prilog napisan u okviru naučnog projekta), izraze zahvalnosti i slične komentare treba navesti odmah na početku posle naslova, u fusnoti bez numeracije, sa simbolom zvezdice *

VELIČINA TEKSTA

 • do 8000 reči sa fusnotama bez literature.
 • Prikazi do 3000 reči bez fusnota i literature.

APSTRAKT, SAŽETAK I KLJUČNE REČI

 • Svi tekstovi iz kategorije NAUČNI RAD moraju imati apstrakt na bhs jezicima i sažetak (Summary) na engleskom jeziku, (apstrakt do 200 reči, Summary do 300 reči) i ključne reči.
 • Svi tekstovi iz kategorije SCIENTIFIC PAPER koji su napisani na engleskom jeziku, moraju imati apstrakt na engleskom jeziku, sažetak na bhs jezicima i ključne reči.
 • Ključne reči: do deset.

CITIRANJE

 • Bibliografske jedinice citiraju se u skladu s uputstvom Chicago Manual of Style (author-date sistem). Pogledati detalje na The Chicago Manual of Style Online
 • Citiranje je unutar teksta. U tekstu se u zagradu stavlja prezime autora/autorke i godina izdanja odgovarajuće bibliografske jedinice bez zareza između prezimena autora i godine, dok se broj stranice navodi tako što se odvaja zarezom.

  Primeri: (Haraway 1991, 37) ili (Ridgeway and Correll 2004, 102). 

  Ukoliko tekst ima više od dve autorke ili dva autora, unutar teksta, prilikom citiranja, navodi se samo prvi autor ili autorka i dodaje skraćenica i dr. odnosno et al.

  Primeri: (Ceton et al. 2012, 150) ili (Baćević i dr. 2010, 23)

SPISAK LITERATURE navodi se na kraju rada po abecednom ili azbučnom redu prezimena autora/autorki. Ukoliko se navodi više bibliografskih jedinica istog autora/autorke, koje imaju istu godinu izdanja, one se dodatno označavaju malim početnim slovima abecede.

Primer:
Fuko, Mišel. 1998a. Treba braniti društvo: predavanja na Kolež de Fransu iz 1976. godine. Novi Sad: Svetovi.

Fuko, Mišel. 1998b. Arheologija znanja. Beograd, Novi Sad: Plato, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Knjige (monografije):

Jedan autor ili jedna autorka

Haraway, Donna. 1991. Simians, Cyborgs, and Women: the Reinvention of Nature. London: Routledge.

Hekman, Susan, ed. 1996. Feminist Interpretations of Michel Foucault. University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Zaharijević, Adriana, ur. 2008. Neko je rekao feminizam?: kako je feminizam uticao na žene XXI veka. Beograd: Žene u crnom, Centar za ženske studije i istraživanje roda i Rekonstrukcija Ženski fond.

Dva/e ili tri autora/autorke

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf.

Alcoff, Linda, and Elizabeth Potter, eds. 1993. Feminist Epistemologies. London: Routledge.

Četiri ili više autora/autorki

Ceton, Carolien,  Ineke van der Burg, Annemie Halsema, Veronica Vasterling, and Karen Vintages, eds. 2012. Vrouwelijke filosofen: Een historisch overzicht. Amsterdam: Uitgeverij Atlas.

Baćević, Jana, Jelisaveta Blagojević, Daša Duhaček, Tamara Džamonja Ignjatović, Martina Vukasović, Dragana Popović i Adriana Zaharijević. 2010. Analiza rodne dimenzije u visokoškolskom obrazovnom materijalu. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj, Sektor za inkluzivni razvoj.

Knjiga koja je objavljena u elektronskoj formi:

Ukoliko je knjiga dostupna u više formata, treba citirati i staviti u spisak literature onu verziju koja se koristi u tekstu. Ako knjiga postoji online, neophodno je staviti i URL. 

Austen, Jane. 2007. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics. Kindle edition. Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

Poglavlje u monografiji ili zborniku radova:

Rubin, Gayle. 1975. “The Traffic in Women: Notes Towards a Political Economy of Sex.” In Toward an Anthropology of Women, ed. Rayna Reiter, 157-210. New York: Monthly Review Press.

Jelavić, Željka. 2004. „Jesu li žene ravnopravne u obrazovanju.” U Uostalom diskriminaciju treba dokinuti, ur. Željka Jelavić i Barada Valerija, 33–44. Zagreb: Centar za ženske studije.

Stanković, Fuada, i Slobodanka Markov. 2011. „Rod i ekonomija”. U Uvod u rodne teorije, ur. Ivana Milojević i Slobodanka Markov, 321–335. Novi Sad: Mediterran publishing.

Članak u časopisu:

Haraway, Donna. 1988. “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective.” Feminist Studies 14(3): 575–599.

Milutinović Bojanić, Sanja. 2011. „Ginekonomije ili obnovljeni diskurs o ¸polnoj razlici’”. Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture 15: 17–40.

Izlaganje na konferenciji:

Singh, Kamal and Gary Best. 2004. “Film induced tourism: Motivations of visitors to the Hobbiton movie set as featured in ‘The Lord of the Rings’.” In Proceedings of the 1st International Tourism and Media Conference, Melbourne, 2004, 98-111. Melbourne: Tourism Research Unit, Monash University.

Teza ili disertacija:

Neuenfeldt, Karl Wm. 1994. Sounding silences: Ethnogenesis, Ethno-pop Music and Indigenous Peoples. PhD diss., Curtin University of Technology.

Baćević, Jana 2008. Romantična veza kao kulturni konstrukt. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet.

Članak u dnevnoj ili periodičnoj štampi, sa ili bez imena autora članka:

Mendelsohn, Daniel. 2010. “But Enough about Me.” New Yorker, January 25.

Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. 2010. “Wary Centrists Posing 

Challenge in Health Care Vote.” New York Times, February 27. Accessed February 28, 2010. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

Večernje novosti. 2011. „Madona ostavila dečka zbog kabale.” Večernje novosti, 8. maj.

Prikaz knjige:

Lončarević, Katarina 2009. „Žene u Iranu: borba za jednakost i ravnopravnost.” Shirin Ebadi with Azadeh Moaveni: Iran awakening: A memoir of revolution and hope, Random House, New York, 2006. Godišnjak Fakulteta političkih nauka 3(3): 731–734.

Web/Online: 

Yetman, Norman R. “An introduction to the WPA slave narratives.” Born in Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers’ Project, 19361938. http://memory.loc.gov/ammem/snhtml/snhome.html.


Redakcija časopisa Genero neće razmatrati tekstove koji ne 
ispunjavaju navedene uslove.

Tekstove u odgovarajućem formatu poslati putem elektronske pošte na  
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
(u naslov poruke (subject) napisati TEKST ZA GENERO ili PAPER FOR GENERO).

 

ceeol-logoGenero časopis za feminističku teoriju i studije kulture je arhiviran u Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Genero je partner
EUROZINE mreze