genero20

Časopis za feminističku teoriju i studije kulture
GENERO, Broj 20

Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture u broju 20/2016 objavljuje sedam naučnih članaka i tri prikaza novije naučne literature autorki iz Srbije, Crne Gore, i Sjedinjenih Država.

Dva teksta su posvećena feminističkoj analizi filmskog izraza. Slađana Branković istražuje i nudi opsežnu kritičku analizu dihotomnog sistema pola/roda i reprezentacije interseksualnosti na primeru dva filma koji pripadaju takozvanom Novom argentinskom filmu: film Lusije Puenso (Lucía Puenzo) XXY iz 2007. godine, i film Hulije Solomonof (Julia Solomonoff) Poslednje leto boyita-e (El último verano de la boyita) iz 2009. godine. Marija Antić, sa druge strane, sa stanovišta politike reprezentacije feminističkih filmskih teorija, analizira filmski stil Abasa Kijarostamija u tekstu pod naslovom „Feministički iranski film”.

Lamia Kosović u tekstu pod naslovom „Kristalna sećanja: druga svest, druga senzibilnost” razmatra ideju novog subjektiviteta na tragu Delezove i Gatarijeve (Gilles Deleuze, Félix Guattari) teorije o subjektivitetu preko analize grafičkih novela Enkija Bilala, dok Jovana Timotijević (Univerzitet u Beogradu) promišlja kategoriju mesta u političkoj filozofiji Žaka Ransijera (Jacques Rancière) i u kvir teoriji u tekstu pod naslovom „Topografija političkog”.

Nađa Bobičić (Univerzitet u Beogradu) analizira različite kategorizacije pojma neznanja, sa posebnim akcentom na feministička promišljanja ovoga pojma u tekstu „Neznanje kao mnoštvo”, sa ciljem da se pojam neznanja prikaže i kao autonoman pojam, poput pojma znanja, ali i kao ono koje, opet poput pojma znanja, pomaže i održavanje represivnog sistema i može biti važno sredstvo otpora protiv represivnog sistema.

Lara Končar (Univerzitet u Beogradu) u tekstu koji predstavlja originalno antropološko istraživanje pokazuje koliko je značajna feministička perspektiva za istraživanje položaja radnika i radnica na kruzerima, dok Maja Milić u tekstu pod naslovom „Da li psihoanaliza može da oslobodi ženu?” pokazuje koliko je važan rodno senzitivan i feministički pristup u psihoterapiji.

U odeljku časopisa koji je posvećen prikazima najnovije naučne literature, Margareta Bašaragin (Univerzitet u Novom Sadu) piše o knjizi koju je uredila Svenka Savić  Profesorke Univerziteta u Novom Sadu: životne priče, Jelena Mićević Karanović (Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Kikinda) o rezultatima istraživanja objavljenih u publikaciji Tolerancija i rodna ravnopravnost u srednjim školama Kikinde autorke i autora Dijane Subotički Miletić i Zorana Gavrilovića, dok Daša Duhaček (Univerzitet u Beogradu) piše o tri nove knjige Svetlane Slapšak, objavljene tokom 2016. godine: Ravnoteža: roman u dvanaest poglavlja sa epilogom, Kupusara: ogled iz istorijske antropologije hrane i seksualnosti, i Preživati i uživati: o antropologiji hrane.

{slider=Sadržaj}

SADRŽAJ/TABLE OF CONTENTS

STUDIJE I ČLANCI/STUDIES AND ARTICLES

Slađana Branković
Kritika dihotomnog sistema pola/roda i reprezentacija interseksualnosti u filmovima XXY i El último verano de la boyita
Critique of Sex/Gender Dichotomy and Representation of Intersexuality in Films XXY and El último verano de la boyita

Marija Antić
Feminist Iranian Cinema: The Counter-Cinema of Abbas Kiarostami and Female Spectatorship
Feministički iranski film: kontra-fi lm Abasa Kijarostamija i žensko gledalaštvo

Lamia Kosović
Crystalline Memories: Another Consciousness, Another Sensibility
Kristalna sećanja: druga svest, druga senzibilnost

Jovana Timotijević
Topografija političkog – mesto u kvir teoriji i političkoj teoriji Žaka Ransijera
Topography of the Political – Place in Queer Theory and Political Theory of Jacques Rancière

Nađa Bobičić
Neznanje kao mnoštvo: feministički pristupi epistemologijama neznanja
Ignorance as Plurality: Feminist Approaches to Epistemologies of Ignorance

Lara Končar
Istraživanja položaja radnika i radnica na kruzerima: promišljanja o značaju feminističke perspektive
Researching the Position of Workers on Cruise Ships: Reflections on the Significance of the Feminist Perspective

Maja Milić
Da li može psihoanaliza da oslobodi ženu? Reinterpretacija pozicije žene u okviru psihoanalitičke teorije subjekta
Can Psychoanalysis Liberate a Woman? Reinterpretation of the Position of a Woman in the Psychoanalytic Theory of the Subject

PRIKAZI/BOOK REVIEWS

Margareta Bašaragin
Životne priče univerzitetskih profesorki
Life Stories of Female University Professors

Jelena Mićević Karanović
Empirijski pristup toleranciji i rodnoj ravnopravnosti
Empirical Approach to Tolerance and Gender Equality

Daša Duhaček
Hrana, seksualnost i sećanja
Food, Sexuality, and Memories

Uputstvo za autore i autorke/Instructions for Authors

{/slider}
ceeol-logoGenero časopis za feminističku teoriju i studije kulture je arhiviran u Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Genero je partner
EUROZINE mreze