Politike i mehanizmi za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Srbiji (2008-2010)

* Centar je podržao projekat Centra za rod i politiku Fakulteta političkih nauka.

Koordinatorka: Daša Duhaček. Učesnici: nastavnice i saradnice Univerziteta u Beogradu. Projekat je finansiralo Ministarstvo za nauku i razvoj Republike Srbije. Rezultati istraživanja objavljeni na nacionalnim i međunarodnim konferencijama, u zbornicima radova i časopisima.