Duže od nedelju dana svedočimo velikoj hrabrosti mladih žena da javno ukažu na nasilje, koje su neke trpele i kao jako mlade devojke i/ili devojčice, ali ujedno i nerazumevanju za mehanizme i posledice nasilja koje se ogleda u rečenici “Zašto nije prijavila?”. Zbog toga, Centar za ženske studije želi da ukaže na resurse koji mogu doprineti razumevanju mehanizama nasilja i na taj način uticati na njegovo smanjivanje.

Prema istraživanjima, deca i adolescenti se sa nasiljem suočavaju i toku osnovne škole. Istraživanje rodno zasnovanog nasilja u školama u Srbiji koje su uradile Jelena Ćeriman, Nađa Duhaček, Ksenija Perišić, Marina Bogdanović i Daša Duhaček govori o zastupljenosti rodno zasnovanog nasilja u školama u Srbiji. Istraživanje je sproveo Centar za studije roda, Fakulteta političkih nauka - Univerziteta u Beogradu, u okviru projekata “Škola bez nasilja” “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama” 2015. godine.

istraživanje rodno zasnovanog nasilja u školama u Srbiji

Prema rezultatima ovog istraživanja, ¾  ispitivanih učenika i učenica srednjih škola i čak 69% učenica i učenika osnovnih škola su doživeli barem jedan od oblika rodno zasnovanog nasilja tokom tri meseca pre istraživanja, koje je sprovedeno krajem 2013. godine i početkom 2014. godine.

Pored ovog istraživanja, želimo i da ukažemo i na Nacionalnu studiju Incest trauma centra o problemu seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji, autorki Ljiljane Bogavac, Stanislave Otašević, Viktorije Cucić i Dušice Popadić. Ovo istraživanje je jasno pokazalo koliko su devojčice i dečaci izloženi različitim vrstama seksualnog zlostavljanja. Nalazi iz nacionalne studije bili su osnov za izradu prve Strategije u obrazovanju za sprečavanje seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji.

nacionalna studija o društvenom problemu zlostavljanja dece u Republici Srbiji

Ubrzo je Incest trauma centar, u saradnji sa velikim brojem stručnjakinja i stručnjaka pristupio izradi Obrazovnih paketa za učenje o temi seksualnog nasilja nad decom za osnovne i srednje škole u Srbiji i Obrazovnih paketa za učenje o temi seksualnog nasilja za predškolske ustanove u Srbiji, roditelje i staratelje.

Obrazovni paketi ITC

Svi gore navedeni dokumenti su razvijani u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali je nažalost ta institucija, pod pritiskom patrijarhalne i homofobične javnosti, izabrala da povuče podršku za njihovo korišćenje u školama u aprilu 2017. godine.

U trenutku kada žene prijavljuju nasilje koje su doživele u obrazovnim ustanovama (pored privatne škole glume u Beogradu, upućujemo vas na veliki broj svedočanstava iz čitavog regiona koje možete čitati na Facebook stranici "Nisam tražila"), građanke i građani Srbije pokrenuli su kampanju “NE znači NE” za uvođenje seksualnog obrazovanja u škole u Srbiji, a jedan od prvih koraka je i vraćanje Obrazovnih paketa Incest trauma centra. Centar za ženske studije je podržao ovu kampanju, a do danas je podršku pružilo skoro 50 organizacija, i potpisalo preko 8500 građanki i građana.