Krajem decembra meseca 2020. godine, Centar za ženske studije, u saradnji sa časopisom Antropologija, a uz podršku organizacije Kvinna till Kvinna, objavio je temat "O nasilju nad ženama - prilog proučavanju". Ovaj temat obuhvata tekstove koji su nastali u okviru višegodišnjeg istraživanja „Društveno-ekonomski kontekst i pitanje rodno zasnovanog nasilja“. Narednih nekoliko sedmica vas upoznajemo sa ovim tekstovima.

uvodna beleska

Tekst koji vam danas predstavljamo je tekst autorki Marine Simić i Milice Skočajić „Istraživanje rodnih politika „odozdo“ – etnografija centra za socijalni rad i pitanje nasilja nad ženama”.

 7

milica s. za fejs

Ovaj rad se zasniva na istraživanju koje ima za cilj da ispita načine na koje se rodno zasnovano nasilje definiše, kao i prakse i postupke koji se u centrima za socijalni rad u Srbiji primenjuju. Naše zanimanje za istraživanje centara za socijalni rad moglo bi se svrstati u oblast antropologije države, što u ovom slučaju znači proučavanje načina na koji se socijalna politika uspostavlja u praksi. Analiza prezentovana u ovom radu zasniva se na etnografskom istraživanju koje je sprovedeno u jednom Centru za socijalni rad u zapadnoj Srbiji. Istraživanje pokazuje da se radnici i radnice centara za socijalni rad suočavaju sa velikim strukturalnim promenama koje donose preopterećenost i „preplavljenost“, što ih primorava da balansiraju između zakonskih odrednica i zahteva na lokalu, koji u velikoj meri određuju prirodu usluga koju su u mogućnosti da pruže. S tim u vezi je i njihovo postupanje u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, čije je razumevanje u velikoj meri određeno lokalnim kontekstom.

Podsećamo da je temat promovisan kroz razgovor o rodno zasnovanom nasilju tokom pandemije koronavirusa, te da razgovor „Rodno zasnovano nasilje u doba Covida19“ možete pogledati na našem YouTube kanalu.