Tema trećeg FEMzina je rodno zasnovano nasilje i otpor, a nastao je u autorstvu polaznica i polaznika regionalne Digitalne feminističke škole koju organizuje Centar za ženske studije Beograd, a pohađaju žene i muškarci iz celog regiona. 

Regionalna feministička publikacija, FEMzin, u novom broju razmatra goruću temu - rodno zasnovano nasilje i otpor prema njemu. Tekstovi u prvi plan stavljaju sistemsku pozadinu rodno zasnovanog nasilja i posledice koje ono ostavlja na žene. Regionalna perspektiva mapira različite oblike rodno zasnovanog nasilja i ukazuje na političku pozadinu sveprisutnog nacionalizma koji ne jenjava u poslednjih 30 godina. Takođe, FEMzin ukazuje na pozitivne primere zajedničkog otpora i međusobne podrške kao adekvatnog političkog oružije koje daje snagu i stvara solidarnost protiv patrijarhalnog i konzervativnog društva. 

rzn

Razgovor o trećem broju ove feminističke digitalne publikacije je održan 2. novembra, u okviru online događaja, FEMzin soarea, koji je bilo moguće pratiti preko društvenih mreža Centra za ženske studije.

Glavna i odgovorna urednica je Nađa Bobičić, a u ovom broju kourednica je Hristina Cvetinčanin Knežević.

Nađa Bobičić istakla je da je cilj ovog broja FEMzina pristupiti temi rodno zasnovanog nasilja uzimajući u obzir žensku solidarnost i udruživanje u borbi protiv nasilja koje u neoliberalnom kapitalizmu predstavlja sistemski problem.

Hristina Cvetinčanin Knežević dodala je kako se taj cilj ispunjen na način da se kroz tekstove obrađuje i način na koji kapitalizam komodifikuje temu rodno zasnovanog nasilja, pre svega koristeći nasilje kao clickbait, a zaboravlja se da se nasilje dešava stvarnim ljudima - ženama.

Pitanje otpora rodno zasnovanom nasilju zauzima ključno mesto u FEMzinu. Na to je ukazala i jedna od polaznica DFŠ i jedna od autorka tekstova u ovom broju FEMzina, Branimira, koja je navela aktivističku ideju je da se prostori straha pretvore u prostore otpora. Na ovaj način su i druge autorke i autor, kroz svoje tekstove, promišljali načine zajedničkog otpora rodno zasnovanom nasilju u patrijarhalnom i kapitalističkom društvu.

Čitajte FEMzin!

Digitalna feministička škola (DFŠ) je jednogodišnji obrazovni program Centra za ženske studije koji okuplja veliki broj polaznika i polaznica, ali i predavačica i predavača, širom regiona. Pored deljenja feminističkog znanja, cilj ovogodišnjeg DFŠ-a je i povezivanje i izgradnja feminističkog pokreta. Jedan od načina za postizanje tog cilja je bio i zajednički rad na novoj regionalnoj feminističkoj digitalnoj publikaciji – FEMzinu.