Tamara-Ivancevic

Anarhofeminizam Eme Goldman

Tamara-IvancevicGeneracija 2016/17

Apstrakt

Dok s jedne strane kritika koju je anarhizam uputio kapitalizmu i državi jeste od posebne važnosti za bolje razumevanje ekonomskih i društvenih uređenja i njihovih posledica na individue, feminizam je nezaobilazan u kritičkom sagledavanju patrijarhata i njegovog učinka na kvalitet života žena, ali i muškaraca. Iako se Ema Goldman nije izjašnjavala kao feministkinja, ideje koje je zastupala, a koje su često bile subverzivne za 19, 20, pa čak i 21. vek, mogu se najpreciznije odrediti kao anarhofeminističke.

Ovaj rad nastoji da prikaže osnovna uporišta anarhizma Goldman – načine sagledavanja kapitalizma, države i religijskih institucija, kao i da ukaže na njena stanovišta koja su uzimala u obzir položaj žena, a koja su, beskompromisno, bila uključivana u velika pitanja anarhizma.

Ključne reči: anarhizam, feminizam, kapitalizam, država, religija, Goldman