Sara-Nikolic

Malo ispod kolena: feminizam i dijalektika ženske mode u savremenom zapadnom društvu

Sara-NikolicGeneracija 2014/15

Apstrakt

Ovaj je rad pokušaj da se, kroz kratak pregled istorije ženskog odevanja u savremenom zapadnom društvu i dovođenjem pojedinih modnih fenomena u vezu sa feminističkim pokretom, osvrne na vezu između ova dva naizgled nespojiva koncepta. Pod pojmom savremeno u okviru ovog rada podrazumeva se period od početka XX veka do danas.

Ključne reči: istorija mode, feminizam, trendovi, XX vek