Sara-Gojkovic

The Edible Woman Margaret Atvud kao protofeministički roman

Sara-GojkovicGeneracija 2016/17

Apstrakt

U radu se analizira roman Margaret Atvud The Edible Woman uz pomoć teorija drugog talasa feminizma. Jedno od pitanja koja se postavlja jeste da li ovaj roman predstavlja protofeminističko delo koje je anticipiralo razvoj ženskog oslobodilačkog pokreta na tlu Severne Amerike krajem 60-ih godina XX veka, kako je M. Atvud tvrdila. Dat je kratak istorijski razvoj feminističkih pokreta, sa naglaskom na situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama, da bi se prikazala atmosfera vremena u kom je roman nastao, kao i da bi se podrobnije objasnile teorijske osnove na kojima se on temelji. Iako je napisan pre više od 50 godina, roman se bavi problemima svojstvenim i savremenom društvu, na šta je ukazano u radu. Potom sledi analiza romana, sa posebnim naglaskom na specifičnim narativnim strategijama, demistifikovanju rodnih stereotipa, konceptu majčinstva u patrijarhalnoj ideologiji i odnosu prema ženskom telu.

Ključne reči: Margaret Atvud, patrijarhat, rodni stereotipi, femininitet, parodija