Natalija-Simovic

Fondacije i podrška ženskim organizacijama

Natalija-SimovicGeneracija 2016/17

Apstrakt

Namera ovog rada je da se u njemu predstave i dekonstruišu donatorske prakse podrške ženskim organizacijama u Srbiji od 90ih do danas i odnose moći između  različitih donatora i ženskih orgainizacija kao primalaca sredstava. Rad nastoji i da istakne neke od izazova sa kojima se ženske organizacije susreću u obezbeđivanju finansiranja i kako se to reflektuje na njihov rad, i globalno, ali i u Srbiji; kao i da kroz primere rada ženskih fondova pokaže drugačiju vrstu donatorske podrške i ponudi moguće preporuke za pravedniju podršku ženskim organizacijama.

Ključne reči: fondacije, donatori, finansiranje, podrška, greške, ženske organizacije, ženski fondovi