Iskra-Bebler

Milica i Perica u zemlji dihotomija: Reprezentacija roda na primeru dečije literature

Iskra-BeblerGeneracija 2015/16

Apstrakt

Rad se bavi analizom reprezentacije roda u knjigama namenjenim najmlađima kako bi se utvrdilo, da li su i u kojoj meri, zastupljeni elementi tradicionalno koncipiranih društvenih uloga, kako za dečake (buduće muškarce), tako i za devojčice (buduće žene), kao i drugi rodni stereotipi koji obično prate, na ovaj način, koncipiranu društvenu stvarnost. Strategijom uzorka, fokusirajući se na latentni nivo značenja, urađena je analiza sadržaja serije slikovnica objavljenih nakon petooktobarskih promena. Budući da su istraživanja, rađena u velikim vremenskim razmacima u Francuskoj i SAD, pokazala da postoji jak trend forsiranja rodne dihotomije u knjigama za decu, bez obzira na trenutnu ideološku klimu, pretpostavka da političke promene podrazumevaju i nove ideološke matrice, pokazala se neutemeljenom. Da li i Srbija prati ovaj model?

Ključne reči: rod, rodne razlike, rodna dihotomija, reprezentacija roda, rodna skripta, dečija literatura, analiza sadržaja