Marijana-Simic

Sistem zaštite žrtava nasilja u porodici u Kragujevcu – Model i rezultati

Marijana-SimicGeneracija 2014/15

Apstrakt

Pružanje zaštite žrtvama nasilja u porodici u Srbiji je veoma neujednačeno i zavisi od modela koji se primenjuje u pojedinačnim gradovima i opštinama. Model međusektorske saradnje koji je aktuelan u Kragujevcu sprovodi se na osnovu Sporazuma o međusektorskoj saradnji u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici, koji je potpisan 14.10.2008. godine. Potpisnice sporazuma su Grad Kragujevac, Osnovno javno tužilaštvo, Policijska uprava, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Klinički centar, Školska uprava Kragujevac u ime predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, Regionalni centar za porodični smeštaj i usvojenje, Centar za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“, Gerontološki centar, Osnovna Advokatska komora, Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, NVO „Oaza sigurnosti“ i „Alternativni krug“. Prema rezultatima istraživanja o sprovođenju Sporazuma, model se smatra izuzetno uspešnim, prema ocenama zaposlenih u institucijama-potpisnicama, ali i samih žrtava.

Ključne reči: nasilje u porodici, rodno zasnovano nasilje, zaštita žrtava nasilja u porodici, model zaštite, međusektorska saradnja