Andjela-Dubljevic

Problem roda u TV seriji Humans

Andjela-DubljevicApstrakt

Uprkos naizgled beskonačnim mogućnostima tehnologije, njenim razvojem napreduju i načini na koje se manjkavosti društva poput patrijarhalnog uređenja adaptiraju na moderno doba. Jedan od ovih načina adaptacije svakako jeste i pojava veštačke inteligencije, koja je između ostalog i rodno problematizovana u filmovima Her i Ex Machina. U ovom radu će, međutim, prevashodno biti reči o TV seriji Humans koja se bavi međuljudskim odnosima u potencijalnoj bliskoj budućnosti, ali i mogućim svakodnevnim odnosima sa robotima. Odnos ljudi i robota koji nudi ova serija biće analiziran kroz teorije Done Haravej i Džudit Batler, sa naročitim osvrtom na ideju performativnosti roda.

Ključne reči: veštačka inteligencija, patrijarhat, rod, kiborg, performativnost roda